آمار و اطلاعات

سال انتشار

نام یا عنوان رسانه آموزشی

ردیف

کتاب

1385

آموزش سلامت جلد یک و دو

1

1386

مقدمات تکنولوژی آموزشی

2

1387

آموزش بهداشت ارتباطات و تکنولوژی آموزشی

3

1387

اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

4

1387

روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت

5

1384

نظام جامع توانمند سازی مردم برای مراقبت از سلامت خود

6

1384

نظام جامع آموزش و ارتقاء سلامت در محل کار

7

1387

آیین تندرستی

8

1385

بسیجی الگوی زندگی سالم

9

1388

تغذیه سالم برای تندرستی

10

1386

راهنمای آموزش تربیت مربی

11

1386

مجموعه آموزشی نیازسنجی در برنامه های آموزش سلامت

12

1384

نظام جامع آموزش سلامت به بیماران

13

1386

مبانی بهداشت و کار در روستا

14

1386

انفلوانزای پرندگان ارزیابی خطر پاندمی

15

1386

بهبود رشد و تغذیه در کودکان

16

1386

سلامت روان کاربردی برای پزشک عمومی

17

1388

سوءمصرف مواد

18

1386

برقراری ارتباط استراتژیک برای سلامت و ایمنی

19

1386

شرح خدمات تیم سلامت و پزشک خانواده

20

1380

پیشگیری از ایدز و HIV

21

1388

ده گام پژوهش

22

1388

درآمدی بر آیین نگارش

23

1390

راهنمای برنامه ریزی عملیاتی برای ارتقای سلامت و ایمنی  

24

1390

رسانه های دیجیتال و سلامت

25

1390

توانمندسازی اجتماع محور سه جلد

26

1389

اعتیاد

27

1389

برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامت

28

1390

پیشگیری از ابتلا به ایدز

29

1390

ارتباط شناسی و مهارتهای ارتباطی میان فردی

30

1389

ورزش وفعالیت بدنی منظم

31

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

فهرست رسانه های آموزشی واحد آموزش سلامت تیر 92

 

 

 

 

سال انتشار

نام یا عنوان رسانه آموزشی

ردیف

پمفلت

 

                                        C  هپاتیت

1

 

توصیه های کاربردی برای کنترل اضافه وزن و چاقی

2

 

ایدز

3

 

سرطان

4

 

اعتیاد

5

 

تغذیه سالم ،قلب سالم

6

 

اهمیت تغذیه در پیشگیری از سرطان های دستگاه گوارش

7

1378

دیابت

8

 

ضدعفونی سبزیجات

9

 

بهداشت وایمنی مواد غذایی

10

 

وازکتومی

11

 

تغذیه با شیر مادر

12

 

مشارکت مردان در سلامت مادران

13

 

شب ادراری

14

 

فواید شیر و لبنیات

15

 

تغذیه سالم

16

 

انفلوانزای پرندگان

17

 

حوادث ترافیکی موتور سواران

18

 

پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات

19

 

احیاء قلبی – ریوی

20

 

ارگونومی

21

 

بلوغ دختران

22

 

بلوغ پسران

23

خرداد 91

آشنایی با برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری

24

1386

مهارتهای زندگی

25

 

10 کلید طلایی سلامت دانش آموزان

26

 

آنچه که باید شمازوجین جوان بدانید

27

 

روغن و چربی و ارتباط آن با سلامتی

28

1389

توصیه های تغذیه ایی برای خانم های باردار دارای اضافه وزن و چاق

29

1385

دانستنیهای ضروری برای مادران در دوران بارداری و زایمان

30

 

تغذیه سالمند

31

 

سلامت و ایمنی مادران و نوزادان

32

1389

پیشگیری از مسمومیت

33

 

چای از فقر آهن تا پیشگیری از سرطان

34

 

از خود در مقابل آنفلوانزای پرندگان محافظت کنیم

35

 

سبزیجات را چگونه سالم سازی کنیم

36

 

راهنمای پیشگیری از حوادث ترافیکی ویژه موتور سواران

37

 

مشارکت مردان در سلامت مادران

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

 

 

 

سال انتشار

نام یا عنوان رسانه آموزشی

ردیف

CD&DVD

1

 

 

مهارت فرزند پروری

2

 

 

پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی

3

 

 

زندگی سالم کلید سعادت (بهداشت روان )

4

 

 

زندگی سالم کلید سعادت(دخانیات و مواد مخدر)

5

 

 

زندگی سالم کلید سعادت(بیماریهای واگیر)

6

 

 

زندگی سالم کلید سعادت(سلامت کودکان و نوزادان)

7

 

 

زندگی سالم کلید سعادت(ورزش و تحرک بدنی)

8

 

 

زندگی سالم کلید سعادت(جمعیت و تنظیم خانواده )

9

 

 

زندگی سالم کلید سعادت(تغذیه )

10

 

 

زندگی سالم کلید سعادت(بهداشت سالمندان)

11

 

 

راهنمای تغذیه در دورانهای مختلف زندگی

12

 

 

مجموعه آموزشی نیاز سنجی در برنامه های آموزش سلامت

13

 

 

ارزشیابی رسانه ها

14

 

 

تغذیه سالم و تحرک بدنی

15

 

 

سلامت روان(کنترل استرس ،مهارتهای زندگی و بیماریهای روانی)

16

 

 

پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر

17

 

 

پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

18

 

 

پیشگیری از بیماریهای واگیر

19

 

 

سلامت مادران –تنظیم خانواده –سلامت سالمندان

20

 

 

سلامت کودکان  ونوزادان 1،2،3

21

 

 

شیوه زندگی سالم

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25