فعالیت ها و برنامه ها

 آشنایی با واحد آمار 
معرفی فعالیتهای واحد آمار
 
تعریف واحد:
 
واحد آمار یکی از واحد های ستادی مر کز بهداشت شهرستان میباشد که جمع آوری –نظارت وکنترل جمع بندی آمار مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستائی تحت پوشش –استخراج شاخصهای بهداشتی مربوطه وارسال پس خوراندهای لازم را عهده دار می باشد.
                       
اهداف کلی:
 
1-کنترل اطلاعات ثبت شده فعالیتهای روزمره مراکز تحت پوشش .
2-جمع آوری اطلاعات وآمار از عملکردهای مختلف مراکز.                              
3-جمع بندی آمار وارقام وارسال آن به مراکز بالا تر .    
4-ارسال پسخوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش .
5-استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله .
6-همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری .
7-آموزش نیروهای جد ید(پزشکان ورشته های مختلف) طبق برنامه تنظیمی .
   
 اهداف اختصاصی:
 
1-افزایش ضریب اطمینان به آمارهای واصله از مراکز تحت پوشش .
2-افزایش آگاهی کارکنان مراکز در زمینه آمارهای بهداشتی ( مسو لین آمار مراکز) .
3-استخراج به موقع آمار و شاخص های بهداشتی .
 
 
فعالیتهای اجرائی:
 
1-آمارهای بهداشتی وعملکردی: توجه و دقت به جمع آوری به موقع آمار در مراکز وخانه های بهداشت تحت پوشش این واحد با نظر مسو لین مراکز بهداشتی و درمانی شهری وروستایی بر اساس برنامه تنظیمی مرکز بهداشت شهرستان آمارهای ماهیانه را در موعد مقرر تحویل واحدهای ستادی مینما یند.
 
2-:-برنامه کشوری ثبت مرگ ومیر در سطح کل شهرستان:
بمنظور جمع آوری یک جا آمار مرگ ومیر وثبت آن در برنامه کشوری بصورت متمرکز در قالب فعالیتهای واحد آمار مرکز بهداشت انجام می گیرد؛
این واحد اقدام به جمع آوری آمارهای مربو طه از اداره ثبت احوال –بیمارستان-پزشکی قانونی وتمامی مراکز روستائی می نماید وپس از طی مراحل مختلف ( طبق آمارها-حذف موارد مربوط به شهرستانها وتکراری ترجمه وکد گذاری علل فوت) اقدام به ثبت اطلاعات در برنامه کشوری ثبت مرگ می نماید.
 
3--استخراج شاخص های بهداشتی :
با توجه به نیاز به آمار وارقام در برنامه ریزی این واحد اقدام به استخراج شاخص های بهداشتی از فرمهای واصله به واحد آمار بصورت فصلی –شش ماهه و سالیانه (در قالب نمو دارهای آماری )می نماید .
4--همکاری در زمینه آموزش پرسنل  در بد وخد مت :
 در جهت همکاری با برنا مه آموزش پرسنل بدو خدمت این واحد اقدام به آموزش پرسنل جد ید الورد می نماید. 
                                    
5--اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی کشوری واستانی :
همکاری واجرای برنا مه های کشوری و استانی در زمینه پژوهش وتحقیقات مطا بق با بخشنا مه های فرستاده شده به واحد به عنوان مثال:
-اجرای طرح تحقیقاتی بررسی  مرگ ومیر به علت قلبی و عروقی
 
6--طراحی فرم های آماری:
به منظور نیل به اهداف اختصاصی در زمینه استخراج به مو قع آمار اقدام به برنامه نویسی فرم های مختلف آماری در رایانه نموده است .
 
7-همکاری با ادارات ثبت احوال شهر ستان در زمینه گرد آوری اطلات موالید بصورت 15 روز یکبار .
 
8-همکاری با واحد های ستاد پیرامون مسا ئل مختلف آمار و بر نامه ریزی رایانه ای فرم های آماری آنان .
 
9-همکاری با کمیته بررسی مرگ ومیر –مرگ نوزاد و مرگ ومیر 59-1ماهه:
در این زمینه کلیه موارد فوتی گزارش شده از بیمارستان ها و پز شکی قانونی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی بررسی و راهکارهای مناسب در کمیته ارائه میگردد .
 
11-همکاری در زمینه بر طرف کردن نیازهای آمار واطلاعاتی ارگانهای مختلف:
با توجه به نیاز برخی ادارات وارگاتها در سطح شهرستان واستان به اطلاعات مو جود در این واحد با ارجاع مکاتبات اداری آنها توسط مد یر یت محترم به این واحد و این واحد در اسرع وقت اطلا عات موجود را به ادارات مذکور بصورت کتبی ارائه می نماید.
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
فعالیتهای انجام شده در زمینه مرگ ومیر
-انجام برنامه کشوری ثبت مرگ و میر به صورت متمرکز در سطح کل شهرستان ،( جمع آوری گواهی های فوت و آمارهای مرگ ومیر از اداره ثبت احوال،بیمارستان ، پزشکی قانونی و تمامی مراکز روستایی و مطبهای سطح شهر پس از طی مراحل مختلف (طبق آمارهای رسیده تطبیق ،حذف موارد تکراری ، طبقه بندی علل فوت و....) این واحد اقدام به ثبت ووروداطلاعات در برنامه نرم افزاری کشوری ثبت مرگ نموده است
- همکاری با ادارات ثبت احوال شهرستان در زمینه گرد آوری اطلاعات موالید 15روز یکبار و مرگ ومیر 10 روز یکبار و تبادل اطلاعات آماری مرگ و میر در سطح شهرستان
-همکاری با واحدهای ستاد ی در ارتباط با آمارهای مرگ و میر
      -همکاری با کمیته بررسی مرگ و میر بیمارستان که در این کمیته کلیه موارد فوتی گزارش شده از بیمارستان ، پزشکی قانونی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و . .روستائی بررسی و راهکارهای مناسب در کمیته ارائه میگردد
      -   استخراج میزان و شاخصهای مهم مرگ ومیر