سل

سل:

 

این مرکز آزمایشهای تشخیصی بیماری سل را بصورت رایگان انجام می دهد . فرد بیمار با مراجعه به خانه بهداشت روستایی و یا مرکز بهداشتی در مانی شهری ,ابتدا بعد از پرسیدن شرح حال وی و سابقه بیماری در خانواده و نیز فعالیتهای وی ,فرم مربوطه را تکمیل نموده و نمونه ها طی سه روز متوالی از بیمار گرفته و به آزمایشگاه منتقل می نماید .و آزمایشات لازم بر روی آن انجام می گبرد.