لیست دانشگاههای علوم پزشکی کشور 
صفحه اصلی > لیست دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 
 
                                                
                                                دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
n اراک

 

 
 
 
 
 
اردبیل
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
معاونت درمان
معاونت پشتیبانی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده بهداشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بابل
روابط عمومی
واحد آمار و فناوری اطلاعات
آموزش مداوم
اورژانس 115
فصلنامه طب جنوب
معاونت آموزش و تحقیقات
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت غذا و دارو
معاونت درمان
دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
مرکز پژوهش های خلیج فارس
 
ارومیه
سایت انگلیسی دانشگاه
معاونت بهداشتی
معاونت دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت پشتیبانی
دانشکده پزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
مجله پزشکی دانشگاه
فصلنامه پرستاری و مامایی دانشگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه
مرکز مطالعات امور بانوان
مرکز توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت ارومیه
اصفهان
روابط عمومی
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت پژوهشی
معاونت پشتیبانی
معاونت دارو و غذا
معاونت درمان
معاونت دانشجویی فرهنگی
بابل
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات وفناوری
معاونت درمان
معاونت دارو
معاونت دانشجویی
معاونت توسعه ومدیریت منابع انسانی
معاونت بهداشتی
دانشکده پرستاری آمل
دانشکده پرستاری رامسر
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده پیراپزشکی
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
مرکز آموزش درمانی شهید یحیی نژاد
مرکز آموزشی درمانی آیت ا..روحانی
مرکز آموزشی درمانی 17شهریور
مرکز تحقیقات باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)
مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا
مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
http://nahad.mubabol.ac.ir
مدیریت گزینش
مدیریت حراست
روابط عمومی
اداره آمار وفناوری اطلاعات وارتباطا ت
کمیته تحقیقات دانشجویی
دفتر ریاست
مرکز تحقیقات عفونی
شهید بهشتی
بقیه اله
مجله طب نظامی
مجله پرستاری مراقبت ویژه
مجله علوم رفتاری
مجله پزشکی کوثر
مجله راهبردهای آموزش
بیرجند
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت غذا و دارو
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت درمان
معاونت بهداشتی
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات
دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
آموزشکده بهداشت
آموزشکده فوریت های پزشکی
توانبخشی
آزاد تهران
 
تبریز
مرکز تحقیقات کاربردی داروئی
مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی
مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی داروئی
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
مرکز تحقیقات علوم تغذیه
مرکز تحقیقات قلب و عروق
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
مرکز تحقیقات بالینی مرکزآموزش درمانی الزهرا
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
مرکز تحقیقات هماتولوژی - انکولوژی
مرکز رشد واحدهای فناور فراورده های دارویی
مرکز کشوری مدیریت سلامت
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی  
معاونت پشتیبانی   
معاونت پژوهشی   
معاونت دانشجویی
معاونت درمان  
معاونت غذا ودارو
دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشکده پزشکی تبریز  
دانشکده پیرا پزشکی
دانشکده پرستاری و مامائی
دانشکده توانبخشی
دانشکده داروسازی
دانشکده دندانپزشکی
مرکز آموزش درمانی امام رضا
مرکز آموزش درمانی باباباغی
مرکز آموزش درمانی رازی
مرکز آموزش درمانی سینا
مرکز آموزش درمانی شهید مدنی
مرکز آموزش درمانی شهدا
مرکز آموزش درمانی طالقانی
مرکز آموزش درمانی علوی
مرکز آموزش درمانی کودکان
مرکز آموزش درمانی نیکو کاری
مرکز آموزش درمانی الزهرا
جهرم
مدیریت و نیروی انسانی
سایت همایشها
سایت اتوماسیون تغذیه
دفتر معارف اسلامی
اتوماسیون مکاتبات اداری
سایت دفتر مجله و نشریات
سایت خدمات آموزشی و انتخاب واحد
چهار محال بختیاری
 حوزه ریاست
معاونت آموزشی
معاونت دارو و غذا
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت بهداشتی
مجله دانشگاه
معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
http://www.rums.ac.ir/
زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی زابل
زنجان
حوزه ریاست
معاونت پشتیبانی
معاونت پژوهش
معاونت آموزش
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان
معاونت غذا و دارو
معاونت درمان
دانشکده پزشکی
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پرستاری ابهر
دانشکده داروسازی
مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی
مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)
مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر
مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک
دفتر مجله علمی پژوهشی دانشگاه
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
دفتر استعدادهای درخشان
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
معاونت آموزشی و پژوهشی
http://www.medsab.ac.ir/amoozesh.htm
معاونت غذا و دارو
http://www.medsab.ac.ir/drugsite/drughome.htm
معاونت درمان
http://www.medsab.ac.ir/Darman/index.htm
معاونت توسعه
http://www.medsab.ac.ir/tosee.htm
معاونت بهداشتی
http://www.medsab.ac.ir/bsite/index.htm
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی کاشان

وب سایت دانشگاه (نسخه انگلیسی)
معاونت آموزشی
معاونت بهداشتی
معاونت پژوهشی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقاتی تروما
مرکز تحقیقاتی علوم تشریحی
مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی
مرکز تحقیقات جمعیتی
بانک اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه
بانک اطلاعاتی تماس با دانشگاه
بانک اطلاعاتی داروخانه های تحت پوشش
بانک اطلاعاتی کارکنان دانشگاه
بانک اطلاعاتی لینک های مفید
بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی تحت پوشش
ثبت نام اینترنتی دانشگاه
ثبت نام نیروهای طرحی
دفتر کارآفرینی دانشگاه
سامانه آموزش مداوم دانشگاه
سامانه ارزیابی اساتید دانشگاه
سامانه پژوهشی دانشگاه
سامانه رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه
سامانه طرح تکریم ارباب رجوع
سامانه فرم های الکترونیکی دانشگاه
سامانه نظرخواهی
گالری عکس دانشگاه
مجله علمی پژوهشی دانشگاه (فیض)
مجمع خیرین تامین سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کردستان
روابط عمومی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
معاونت پشتیبانی
معاونت پژوهشی
معاونت بهداشتی
معاونت آموزشی
معاونت دانشجویی
معاونت غذا و دارو
معاونت درمان
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده بهداشت
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشکده پرستاری و مامایی رازی
دانشکده پرستاری بم
دانشکده پرستاری زرند
دانشکده پرستاری جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویر احمد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت دانشجویی
معاونت بهداشتی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آموزشی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
دانشکده پزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری ومامایی
دانشکده پیراپزشکی
کتابخانه مرکزی
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشکده علوم پزشکی فسا
معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی
معاونت بهداشتی
معاونت پشتیبانی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
روابط عمومی
اداره آمار و فناوری اطلاعات
کتابخانه
MRI
اتوماسیون پژوهشی
انتخاب واحد دانشجویی
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشگاه علوم پزشکی فارس
وب سایت انگلیسی دانشگاه
روابط عمومی
واحد پژوهش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مجمع خیرین تامین سلامت فارس
اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات
شورای همکاری دانشگاه ها
دفتر کارآفرینی
اداره آمار و اطلاعات
شورای سلامت و امنیت غذایی استان فارس
ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
هیأت تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات اداری
کمیته برنامه ریزی
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت بهداشتی
معاونت دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت فرهنگی
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده داروسازی
دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)
دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده علوم توانبخشی
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان
دانشکده پیراپزشکی گراش
دانشکده جامع علمی کاربردی کوار
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب
مرکز تحقیقات توانبخشی
مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
مرکز تحقیقات HIV و هپاتیت گراش
مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی
مرکز تحقیقات سرطان شناسی
مرکز تحقیقات سوختگی
مرکز تحقیقات تروما
مرکز تحقیقات پیوند اعضاء
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
مرکز تحقیقات میکروب شناسی و بالینی
مرکز تحقیقات کلیوی
مرکز تحقیقات بیماری های خود ایمنی
مرکز تحقیقات علوم دارویی
مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی
مجله تحقیقات پزشکی
مجله دندانپزشکی
نشریه الکترونیک مرکز بهداشت شهدای والفجر
مجله علوم پزشکی ایران
شهر سلامت
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
طرح مشارکت در اصلاح الگوی مصرف (مدام)
کتابخانه الکترونیک
اداره انتشارات
نرم افزار
پژوهشیار
شورای پیشنهادات
قطب آموزش الکترونیکی
اداره کل آموزش
اداره امور رادیولوژی
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
مرکز آموزش مجازی
مخابرات دانشگاه
واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
دانشگاه علوم پزشکی قم
http://www.muq.ac.ir/
معاونت غذا و دارو
http://fdo.muq.ac.ir/
معاونت درمان
http://ta.muq.ac.ir/
اورژانس 115
http://ems.muq.ac.ir/
معاونت توسعه مدیریت و منابع
http://logistic.muq.ac.ir/
معاونت بهداشت
http://phc.muq.ac.ir/
معاونت دانشجویی و فرهنگی
http://csa.muq.ac.ir/
معاونت آموزشی و پژوهشی
http://ems.muq.ac.ir/
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
http://jounal.muq.ac.ir/
دانشکده پزشکی
http://med.muq.ac.ir/
دانشکده پرستاری
http://nm.muq.ac.ir/
دانشکده بهداشت
http://health.muq.ac.ir/
اداره آمار و فناوری اطلاعات
http://site.muq.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
معاونت بهداشتی
معاونت آموزشی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت درمان
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت غذا و دارو
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده بهداشت
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
سایت آموزشی فوریتهای پزشکی استان لرستان
115 خرم آباد
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
http://www.mazums.ac.ir/
معاونت غذا و دارو
معاونت درمان
معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت بهداشتی
معاونت آموزشی
معاونت دانشجویی و فرهنگی
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشکده پیراپزشکی
http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=13
دانشکده پرستاری و مامایی
http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=12
دانشکده بهداشت
http://www.mazums.ac.ir/?daneshkade&sid=11
دانشکده داروسازی
http://www.mazums.ac.ir/index.php?daneshkade&sid=10
دانشکده پزشکی
http://www.mazums.ac.ir/?daneshkade&sid=9
دانشگاه علوم پزشکی همدان
ریاست دانشگاه
معاونت آموزشی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت دانشجویی
معاونت بهداشتی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه
دانشکده پزشکی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات علوم پزشکی
دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
بانک اطلاعات پژوهشی دانشگاه
بانک اطلاعات اعضای هیأت علمی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
Journal of Research in Health sciences
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
پایگاه خبری روابط عمومی
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
دانشکده پزشکی
دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی یزد
http://www.ssu.ac.ir/
معاونت توسعه و مدیریت منابع
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=2205
معاونت بهداشتی
معاونت آموزشی
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=977
معاونت پژوهشی
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=955
معاونت غذا و دارو
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1549
معاونت دانشجویی و فرهنگی
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=2518
معاونت درمان
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=3233
دانشکده پزشکی
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1042
دانشکده دندانپزشکی
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=2121
دانشکده پرستاری و مامایی
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1697
دانشکده بهداشت
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=999
دانشکده پیراپزشکی
http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=3300