آشنایی با واحد

-         تاریخچه :

-          در سال 1373 با افتتا ح درمانگاه ,آزمایشگاه مرکز نیز کار خود را شروع کرد . بنحوی انجام یکسری از آزمایشات را که جوابگوی نیازهای اولیه و کمک به بیماران باشد را انجام داده است .پس از تشکیل شبکه بهداشت و درمان دالاهو بعنوان آزمایشگاه مرکزی شهرستان پوشش دهنده خدمات آزمایشگاهی مشغول به فعالیت می باشد .

 

 

            چارت سازمانی :

 

کارکنان :