غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

غربالگری هیپوتیروییدی:

از مرداد ماه سال 1385 به بعد غریالگری از نوزادان جهت غربالگری کم کاری مادر زادی تیرویید ,نمونه تهیه شده و جهت بررسی لازم ,نمونه به کرمانشاه ارسال می شود . از افرادی که جواب آزمایشهای آنها از رنج نرمال خارج باشد ,فراخوان شده و نمونه گیری مجدداز آنها صورت می گیرد.