آشنایی با گروه

تعریف واحد:
 
واحد آمار یکی از واحد های ستادی مر کز بهداشت شهرستان میباشد که جمع آوری –نظارت وکنترل جمع بندی آمار مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستائی تحت پوشش –استخراج شاخصهای بهداشتی مربوطه وارسال پس خوراندهای لازم را عهده دار می باشد.
                       
اهداف کلی:
 
1-کنترل اطلاعات ثبت شده فعالیتهای روزمره مراکز تحت پوشش .
2-جمع آوری اطلاعات وآمار از عملکردهای مختلف مراکز.                              
3-جمع بندی آمار وارقام وارسال آن به مراکز بالا تر .    
4-ارسال پسخوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش .
5-استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله .
6-همکاری با دیگر واحدهای ستادی در جهت پیشبرد برنامه های آماری .
7-آموزش نیروهای جد ید(پزشکان ورشته های مختلف) طبق برنامه تنظیمی .
   
 اهداف اختصاصی:
 
1-افزایش ضریب اطمینان به آمارهای واصله از مراکز تحت پوشش .
2-افزایش آگاهی کارکنان مراکز در زمینه آمارهای بهداشتی ( مسو لین آمار مراکز) .
3-استخراج به موقع آمار و شاخص های بهداشتی .