آشنایی با واحد بهداشت حرفه ای

پرسنل واحد بهداشت حرفه ای: 

1 - عبدالعزیز محمدی(کارشناس بهداشت حرفه ای)

آشنایی با بهداشت حرفه ای:

 
 هدف اصلی:
 تامین – حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روانی، اجتماعی نیروی کار در کلیه مشاغل (واحدهای صنعتی، معدنی – کشاورزی و خدماتی)
 
 وظایف:
  1- کنترل و پایش مستمر از کلیه واحدهای مختلف صنعتی و ....
  2- انجام معاینات بهداشتی کارگران اعم از استخدامی – دوره‌ای و اختصاصی
  3- شناسایی و اندازه‌گیری فاکتورهای زیان‌آور محیط کار شامل عوامل فیزیکیشیمیایی– بیولوژیکی– روانی و ارگونومیکی
  4- آموزش و بازآموزی در سطوح مختلف (مدیران – شاغلین – بهداشت‌یاران – بهگرانو کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع – کارشناسان و کاردانان و پزشکان شاغل در مراکزبهداشت – دانشجویان و کارورزان )
  5- بررسی شکوائیه‌های رسیده
  6- اجرای طرحها و برنامه‌های مختلف شامل طرح ادغام – بقا- پایش- بهگر- خانه‌های بهداشت کارگری و ...
  7- صدور صلاحیت بهداشتی کارگری
  8- بازدید مشترک از خانه‌های بهداشت کارگری
  9- تهیه و تنظیم آمار فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای بصورت ماهیانه – سه ماهه- ششماهه- سالیانه و تعیین شاخصهای مربوطه
  10- صدور صلاحیت ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و طب‌کار برای شرکتهای خصوصی
 
  ارزشها و باورها:
1 -  با توجه به اینکه 45% جمعیت دنیا و یا به عبارتی 58% افراد بالای 10سال درشمار نیروی کار قرار می‌گیرند و تلاش آنها بدون تردید به توان کاری آنها بستگی داردو این توان کاری منجر به استحکام پایه‌های اقتصادی جامعه می‌گردد در نتیجه اعتقادبراین است تامین بهداشت حرفه‌ای و رفاه کارگری افراد شاغل علاوه براینکه ارج نهادنبه ارزشهای انسانی است جزء شرط اولیه بهره‌وری و بیشترین اهمیت را در رابطه باتوسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی دارد.
 2 - اعتقاد براین است که هر فرد در حین انجام کار و در محیط کار حق بهره‌مندیاز یک کار ایمن و سالم که زندگی پربار اقتصادی و اجتماعی را بهمراه آورده را دارامی‌باشد که وظیفه مسئولین و سیاست‌گزاران است که نسبت به تحقق این مهم همت گمارند.
3 -  اعتقاد براین است که نیروی انسانی فعال و ماهر ارکان اساسی سرمایه‌های یکمملکت از نظر اقتصادی نقش اساسی دارد.
 
 
 
 
 
فرایند های واحد بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت شهرستان دالاهو  
 
1 -  شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از کارگاهها و کارخانجات تحتپوشش منطقه غرب و تشکیل بانک اطلاعاتی کارگاه ها
 2 -  صدور صلاحیت بهداشتی برای کارگاههای معرفی شده از سوی صنوف واتحادیه های مربوطه
3 - بررسی شکوائیه های بهداشتی واصله
4 - برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارشناسان واحد،کارشناسان صنایع
 6 - جمع آوری و جمع بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مناطق و خانه های بهداشت کارگری و انجام تجزیه و تحلیل   ( سه ماهه- شش ماهه و سالیانه)
 7- برنامه ریزی جهت پیشبرد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای 8
8 - نظارت و پایش فعالیتهایواحد بهداشت حرفه ای مناطق
  9- بررسی مشاغل سخت و زیان آور و شرکت در جلسات کمیته مذکور
 
فرایند های واحد بهداشت حرفه ای مناطق  
 
  1- پایش کارگاه ها( شناسایی، تحت پوشش قراردادن و پیگیری کارگاهها ی تحت پوششمنطقه)
  2- رسیدگی به شکوائیه های بهداشتی واصله
  3- اجرای برنامه های آموزشی برای شاغلین کارگاهها و کارآموزان
  4- جمع آوری و جمع بندی آمار فعالیتها، تهیه آمار مقایسه ای و تجزیه و تحلیل آن به صورت ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه
  5- همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی
  6- بازدید از کارگاه های تازه تاسیس برای صدور صلاحیت بهداشتی
 
 تعریف بهداشت حرفه ای :
 تامین ، حفظ و ارتقائ بالاترین درجه سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلیندر کلیه حرف و مشاغل
 
 بهداشت حرفه‌ای به تعریف سازمان بین‌ا لمللی کار ILO و سازمان بهداشت جهانی WHO
 • ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلین در کلیهمشاغل.
 • مراقبت از شاغلینی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرایط کار است.
 • مراقبت از شاغلینی که عوامل زیان‌ آور محیط کار سلامت آنان را تهدید می‌کند
 • اهداف بهداشت حرفه‌ای
 • ارتقاء و تأمین بالاترین درجه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین
 • پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار
 • تطابق شرایط کار با انسان بمنظور کاهش اثرات کار و ابزار کار بر سلامت انسان
 اصول بهداشت حرفه‌ای ( Principals of occupational health )
 • شناسایی عامل زیان‌آور ( Identification of the Hazards )
 • اندازه‌گیری ( Measurement of Possible Harmful Factors)
 • تفسیر نتایج و تبیین خطر ( Interpretation of the Results)
 • اقدامات کنترلی Control measures ) 
تیم خدمات بهداشت حرفه‌ای ( Team Work )
  · پزشک عمومی
  · پزشک طب کار
  · پرستار بهداشت حرفه‌ای
  · مسوول ایمنی و حفاظت فنی
  · کارشناس بهداشت حرفه‌ای
 
 تخصصهای لازم در جهت تأمین بهداشت حرفه‌ای در حرفه های مختلف:
  · فیزیک
  · شیمی
  · سم شناسی
  · روان شناسی
  · فیزیولوژی
  ·آناتومی 
. مدیریت