آشنایی با واحد امور عمومی

-     شبکه بهداشت و درمان دالاهو از بیستم شهریور ماه سال 1384 از شبکه بهداشت و درمان اسلام اباد تفکیک گردیده و امور عمومی آن از اول آذر سال 84 بصورت مستقل شروع بکار نمود.

با توجه به کمبود نیروهایی که بتوانند در این در این واحد فعالیت کنندتوسط سرپرست وقت شبکه (دکتر نقی زاده ) اقدام به جذب و بکار گیری پرسنل از شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب نمود که از این طریق یکنفر حسابدار بعنوان ذیحساب شبکه و یک نفر بعنوان کارگزین در این شبکه بکار گیری و یکنفر پرسنل مامور  از شبکه بهداشت و درمان اسلام اباد بعنوان مسوول امور عمومی تا اواخر مرداد ماه 86 انجام وظیفه و سپس تحت عنوان مسول خدمات تا اواخر سال  86 خدمت و پس از انقضا, ماموریت به مبدآخدمت (شبکه اسلام اباد ) بازگشت نمودند و از ابتدای شهریور 86 تا بحال طی ابلاغ کار شناس مسوول واحد بهداشت محیط بعنوان مسوول واحد امور عمومی شبکه فعالیت می نمایند

 

                -  آشنایی با واحد :

این واحد در بر گیرنده طبقات مشاغلیست که متصدیان آنها تحت نظارت مقام ما فوق عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسایل مربوط امور اداری و استخدامی در وزارت خانه و سازمانهای دولتی می باشند . فعالیتهایموجود در این شبکه از نظر اهمیت وظایف و مسوولیتها و شرایط احراز به شش طبقه از پایین ترین سطح طبقه یک گروه 6 تا بالاترین سطح طبقه 6 گروه 11 تقسیم می گردد

      - چارت سازمانی :

-       چارت سازمانی واحد مربوطه در اختیار ذیحساب شبکه بوده که پس از انتقال ایشان در مهر ماه سالجاری پست سازمانی مربوطه بلا تصدی می باشد .

-          5- کارکنان :

-          کارکنان تحت سرپرستی امور عمومی شبکه به شرح ذیل می باشد .

-          امور کارگزینی :      2  نفر

-          امور مالی :            4  نفر

-           امور نقلیه :           1   نفر

-  امور خدمات :       1 نفر

- امور کارپردازی :     1 نفر

- امور ماشین نویسی :    1 نفر

           - بایگانی و دبیر خانه :  1 نفر

 

 

 

    - رسالت و اهداف :

-     ارتقا, و بر نامه ریزی لازم جهت پیشبرد امورات شبکه و سیستم با استفاده بهینه از نیروهای تحت امرشامل امور دفتری ,امور بایگانی ,امور ماشین نویسی ,امور خدمات ,امور نقلیه و امور عمومی , راهنمایی مراجعین و برقراری ارتباط با زیر مجموعه های مربوطه به نحو احسن از رسالت و اهداف این واحد می باشد.

-         وظایف :

-          - نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

-          صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

-          سازماندهی فعالیتها ی مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود و مسوولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

-          تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

-          نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

-          شرکت در کمیسیون ها ,سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

-     انجام مطالعات لازم در امور اداری از قبیل تشکیلات و روشها ,استخدام و اموزش و طبقه بندی مشاغل در مورد کارکنان وزارتخانه و یا سازمان متبوع و تهیه پیشنهادات لازم

-          تهیه شرح وظایف پستهای وزارتخانه یا سازمان متبوع با همکاری واحدهای ذیربط

-     انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده نمودن طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

-     پیشنهاد ایجاد خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدها ی تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر

-          نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری

-     ارایه نظرات مشورتی و پیشنهادات اصلاحی و راهنماییهای فنی به واحد های امور اداری وزارتخانه و یا سازمان متبوع در زمینه مسایل مر بوط فنون اداری و بهبود مدیریت

-          تهیه گزارشات لازم