آمار و اطلاعات

عملکرد واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان دالاهو در فصل پا ئیز 92

تعداد بازدید از مراکز تهیه وتوزیع (شهری وروستایی وبین راهی ): 1223

تعداد بازدید از اماکن عمومی : 163

معرفی به دادگاه اماکن ومراکز متخلف :21

تعطیلی  اماکن نا مطلوب : 3 مورد

رسیدگی به شکایات مردمی : 13 مورد

مواد غذایی  فاسد کشف ومعدوم شده : 234 کیلو گرم

تعداد صدور کارت بهداشت  :168مورد

تعداد صدور صلاحیت:  18 مورد

تعداد قلیان جمع اوری شده : 22 عدد

برخورد با فروشندگان دوره گرد : 11 مورد

تعدا کلر سنجی از اب اشامیدنی شهری :375 مورد

تعداد آزمایش میکروبی آب : شهری(9)  روستایی (150)

تعداد جلسات کار گروه بهداشت شهرستان : 1 جلسه