آمار و فناوری اطلاعات

جدول اطلاعات جمعیتی دانش آموزان و مدارس شهرستان..دالاهو.در سال تحصیلی 93-92

 

مقطع تحصیلی

پایه تحصیلی- جنس

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

کل

 

ابتدایی

شهر

دختر

117

113

90

75

88

94

577

 

پسر

105

104

103

91

95

90

588

 

روستا

دختر

200

158

175

185

164

146

1028

 

پسر

213

176

198

183

168

196

1134

 

 

جمع ابتدایی

دختر

317

271

265

260

252

240

1605

 

 

پسر

318

280

301

274

263

286

1722

 

 

کل

635

551

566

534

515

526

3327

 

دوره متوسطه اول

شهر

دختر

119

 

89

 

 

 

208

پسر

121

 

141

 

 

 

262

روستا

دختر

88

 

80

 

 

 

168

پسر

127

 

113

 

 

 

240

 

جمع دوره متوسطه اول

دختر

207

 

169

 

 

 

376

 

پسر

248

 

254

 

 

 

502

 

کل

455

 

423

 

 

 

878

دوره متوسطه دوم

شهر

دختر

141

101

112

67

 

 

421

پسر

156

149

165

71

 

 

541

روستا

دختر

44

46

41

34

 

 

165

پسر

118

86

80

59

 

 

343

 

جمع دوره متوسطه دوم

دختر

185

147

153

101

 

 

586

 

پسر

274

235

245

130

 

 

884

 

کل

459

382

398

231

 

 

1470

 

جمع کل

دختر

709

418

587

361

252

240

2567

 

پسر

840

515

800

404

263

286

3108

 

کل

1549

933

1387

765

515

526

5675

پایه چهارم در مقطع متوسطه منظور دانش آموزان پیش دانشگاهی می باشد.

 

 

تعداد مدارس تحت پوشش سال تحصیلی 93-92 - شهرستان دالاهو

 

ابتدایی

دوره متوسطه اول

دوره متوسطه دوم

جمع کل

دخترانه

پسرانه

مختلط

جمع

دخترانه

پسرانه

مختلط

جمع

دخترانه

پسرانه

جمع

شهر

3

4

1

8

2

2

0

4

3

4

7

19

روستا

0

0

96

96

3

4

5

12

2

4

6

114

جمع کل

3

4

97

104

5

6

5

16

5

8

13

133

فهرست فعالیتها وعملکرد واحد سلامت مدارس درفصل پاییز سال 93- 92

 

فعالیت / عملکرد

تعداد/ درصد

پوشش معاینات ارزیابی اولیه  وپزشکی دانش آموزان پایه های اول مقطع ابتدایی (شهری وروستایی)

100%

پوشش معاینات ارزیابی اولیه  وپزشکی دانش آموزان پایه های اول مقطع متوسطه دوره اول شهری

11%

پوشش معاینات ارزیابی اولیه  وپزشکی دانش آموزان پایه های اول مقطع متوسطه دوره اول روستایی

95%

پوشش معاینات ارزیابی اولیه  وپزشکی دانش آموزان پایه های اول مقطع متوسطه دوره دوم شهری

52%

پوشش معاینات ارزیابی اولیه  وپزشکی دانش آموزان پایه های اول مقطع متوسطه دوره دوم روستایی

80%

تکمیل واکسیناسیون دانش اموزان پایه اول متوسطه دوره دوم (شهری وروستایی)

100%

تکمیل واکسیناسیون دانش اموزان پایه اول ابتدایی (شهری وروستایی)

100%

بیماریابی دانش اموزان  هر سه مقطع ازنظرپدیکلوزیس ( فصل پاییز )

100%

شناسایی ، پیگیری ودرمان ، دانش آموزان مبتلا به پدیکلوزیس در منطقه شهری وروستایی

11 مورد

درخواست شامپوی پرمترین جهت درمان وتوزیع دانش آموزان مبتلا به پدیکلوزیس تا پایان سال تحصیلی

100عدد

برگزاری جلسات آموزشی جهت دانش آموزان

599جلسه

برگزاری جلسات آموزشی جهت والدین دانش آموزان

47جلسه

برگزاری جلسات آموزشی جهت کارکنان مدارس

150جلسه

اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان

601 نوآموز

برگزاری دوره های بازآموزی کارکنان

1دوره

برگزاری جلسه بازآموزی وتوجیهی جهت مدیران مدارس مروج سلامت

25 مدرسه مروج

برگزاری کمیته شهرستانی مدارس مروج

1کمیته

برگزاری کمیته سلامت مدارس با آموزش وپرورش

1کمیته

توزیع CD آموزشی ویژه مربیان ، دانش آموزان ، اولیاء

50 عدد

توزیع CD دستورالعمل مدارس مروج سلامت بین مدارس جدید

6 عدد

برگزاری جلسه هماهنگی با ادارات  آموزش وپرورش گهواره وکرند در خصوص اجرای برنامه هفت رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان ( جهت دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه دوره دوم شهری وروستایی)

1جلسه

برگزاری جلسه توجیهی جهت کارشناسان ستادی در اجرای برنامه هفت رفتار مخاطره آمیز در نوجوانان

1جلسه

توزیع CDآموزشی هفت رفتار در بین 4 مرکز بهداشتی درمانی مجری وکارشناسان ستادی

10عدد

ارائه خدمات رایگان فیشورسیلانت به دانش آموزان مدارس ابتدایی

144دانش آموز

ارائه خدمات رایگان وارنیش فلوراید به دانش آموزان مدارس ابتدایی

1300 دانش آموز

تکمیل چک لیست ممیزی خارجی اول در مدارس مروج سلامت

25 مدرسه

برگزاری جلسات آموزشی در خصوص رفتارهای مخاطره آمیز در مدارس متوسطه دوره دوم وادامه آن درفصل بعد

13 مدرسه

همکاری با آموزش وپرورش گهواره دربرگزاری جلسات آموزشی وارائه خدمات وتوزیع منابع آموزشی در مدارس عشایری زاوله (طرح پیام آوران فرهنگ وبهداشت)

2 مدرسه

توزیع تراکت آموزشی در خصوص شیر در مدارس

133مدرسه

توزیع CDآموزشی پدیکلوزیس در2 مدرسه عشایری

15 عدد

برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع تحرک بدنی وسلامت در مدارس ابتدایی وتوزیع جوایز

5 جایزه