فعالیت ها و برنامه ها

 

- طرح و توسعه شبکه :
1- تعداد خانه بهداشت: 38 واحد
2- تعداد مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی :3 واحد.
3- تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی :3 واحد
4- تعداد مراکز بهداشتی درمانی دارای آزمایشگاه :4 مورد.
5- تعداد مراکز بهداشتی درمانی دارای رادیولوژی: 1 مورد.                      
                     6 - تعداد مراکز بهداشتی درمانی دارای واحد دندانپزشکی فعال: 2مورد
 
ب) پزشک خانواده :
1-تعداد مراکز شبانه روزی از لحاظ طرح و گسترش : 2 مرکز.
2- تعداد مراکز دو پزشکه   :3 مرکز.                                                   
 3- تعداد مراکز یک پزشکه   : 1مرکز.
4-کل جمعیت شهرستان : 41521   نفر
5-دارای دفترچه بیمه روستایی   : 37608 نفر                                              

           .   6- سرانه بیمه روستایی   : 160890 ریال  

 نیروی انسانی موجود در مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک مرکز بهداشتی درمانی و عنوان شغلی شهرستان دالاهو:

ردیف
مرکز بهداشتی درمانی
پزشک عمومی
دندانپزشک
بهداشتکار دهان و دندان
دکتر داروساز
کاردان یا تکنسین علوم آزمایشگاهی
کاردان یا تکنسین رادیولوژی
تکنیسین امور دارویی
بهیار مرد
بهیار زن
دارویار
متصدی امور عمومی
کاردان بهداشتی زن
کاردان و کارسناس بهداشتی مرد
ماما
بهورز زن
بهورز مرد
متصدی آمار و مدارک پزشکی
 
راننده
 
 
 
خدمتگزار و پذیرش
 
 
 
1
بانزلانی علیا
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
1
3
6
-
1
1
2
زاوله
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
1
1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6
8
-
-
1
3
شهرک ریجاب
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
1
1
5
2
 
-
1
4
کرند 1
2
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
1
3
4
3
1
-
1
5
کرند 2
4
-
-
-
4
4
-
3
3
-
-
1
-
5
3
3
1
2
3
6
گهواره شهری
2
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
2
2
3
7
10
-
2
4
 
جمع
8
1
3
 -
3
2
-
4
1
1
-
7
4
3
28
32
-
 
 
 
 
 
5
 
11
 
 
 
 
 
 
نیروی انسانی پیش بینی شده در طرح گسترش شهرستان به تفکیک مرکز بهداشتی درمانی و عنوان شغلی شهرستان دالاهو:
ردیف
مرکز بهداشتی درمانی
پزشک عمومی
دندانپزشک
بهداشتکار دهان و دندان
دکتر داروساز
کاردان یا تکنسین علوم آزمایشگاهی
کاردان یا تکنسین رادیولوژی
کمک تکنسین رادیولوژی
بهیار مرد
بهیار زن
دارویار
متصدی امور عمومی
کاردان بهداشتی زن
کاردان بهداشتی مرد
ماما
بهورز زن
بهورز مرد
بهورز مرد /تکنسین بهداشت مردعضوتیم سیار
 
راننده
 
 
 
خدمتگزار
 
 
 
1
بانزلانی
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
1
-
7
6
 
-
-
 
1
2
زاوله
2
-
1
-
1
-
-
1
1
-
-
1
1
-
8
8
-
-
1
3
شهرک ریجاب
2
-
1
-
1
-
-
1
1
-
-
1
2
-
5
4
-
 
-
-
 
4
کرند 1
3
1
1
-
2
1
-
1
1
1
1
2
2
1
5
5
-
 
 
-
 
2
5
کرند 2
4
1
-
-
2
1
-
2
2
-
1
1
2
4
5
5
-
 
2
 
 
2
6
گهواره شهری
5
-
2
-
2
1
-
2
2
-
-
2
2
3
11
10
-
 
 
-
 
 
 
1
 
 
جمع
18
2
5
-
8
3
-
8
7
1
2
8
10
8
41
38
-
 
 
 
 
 
2
 
7
 
 
 
 
 
 
 
نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی در تشکیلات مصوب به تفکیک مرکز بهداشتی درمانی و عنوان شغلی شهرستان دالاهو:
ردیف
مرکز بهداشتی درمانی
پزشک عمومی
دندانپزشک
بهداشتکار دهان و دندان
دکتر داروساز
کاردان یا تکنسین علوم آزمایشگاهی
کاردان یا تکنسین رادیولوژی
تکنیسین امور دارویی
بهیار مرد
بهیار زن
دارویار
متصدی امور عمومی
کاردان بهداشتی زن
کاردان و کارسناس بهداشتی مرد
ماما
بهورز زن
بهورز مرد
متصدی آمار و مدارک پزشکی
 
راننده
 
 
 
خدمتگزار
 
 
 
1
بانزلانی علیا
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
3
6
-
-
-
2
زاوله
1
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6
8
-
-
1
3
شهرک ریجاب
1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
5
2
 
-
-
4
کرند 1
-
1
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
1
1
6
5
1
-
1
5
کرند 2
2
-
-
-
2
1
-
1
2
-
-
1
2
4
3
3
1
2
-
6
گهواره شهری
3
1
1
-
1
1
-
-
1
-
-
2
-
1
7
11
-
-
1
 
جمع
8
2
2
 -
3
3
1
4
3
-
-
5
5
6
30
35
2
 
 
 
 
 
2
 
 
3