فعالیت ها و برنامه ها

 

 

کلیات واحد:

مقدمه:

کودکان ونوجوانان آینده سازان کشور هستند، بدین سبب سلامت جسمی وروانی واجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال وآینده جامعه است، توجه به بهداشت این گروه ازاهمیت  ویژه ای برخوردار است زیرا:

- بخش عظیمی ازجمعیت کشور راتشکیل می دهند.

- به دلیل کامل نشدن مهارتهاوشرایط سنی ، آسیب پذیرندودرمعرض ابتلاء به بیماریهای عفونی خطرناک هستند.

- پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد.

- ازمهمترین گروههای درمعرض خطر خشونت، سوانح وحوادث هستند.

- قادرند آموزشهای بهداشتی را به خوبی بیاموزند وبکارگیرند وبه خانواده و اجتماع انتقال دهند.

اهداف:  :
معرفی : این واحد از مجموعه واحدهای کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان دالاهو است . گروه هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی "کودکان و نوجوانان 19-6 ساله ودر بخش خدمات آموزشی ، کودکان ، نوجوانان و جوانان 25-6 ساله می باشند .
ارائه دهندگان اصلی خدمت : در خانه های بهداشت بهورز ، در مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی پزشک وکاردان بهداشت، و در مرکز بهداشت شهرستان کارشناس بهداشت است .
درشهرستان دالاهو 11/14% جمعیت کل را دانش آموزان تشکیل می دهند لذا حفظ وارتقاء سطح سلامت جسمانی وروانی آنان ودرنهایت جامعه از اهداف مهم بهداشت مدارس دراین شهرستان می باشد.این شهرستان سه مرکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی وسه مرکز روستایی  و39خانه بهداشت فعال می باشد.

هدف کلی سلامت جوانان ومدارس:
اعتلای سطح سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس و خانواده دانش آموزان از طریق افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی ، ایجاد نگرش مطلوب ، تغییر رفتار و تسهیل دسترسی دانش آموزان به خدمات بهداشتی ، مشارکت نیرو های دانش آموزی، کارکنان مدارس و اولیاء دانش آموزان است.

اهداف اختصاصی:

1-      افزایش سطح  آگاهی بهداشتی دانش آموزان   

2-      افزایش سطح آگاهی بهداشتی  والدین دانش آموزان

3-      افزایش سطح  آگاهی بهداشتی معلمین ومدیران مدارس 

4-      اصلاح فرهنگ والگوی نامناسب تغذیه در دانش آموزان وخانواده های آنها

5-      بالابردن کیفیت برنامه های ورزشی

6-      اصلاح وارتقای سیستم مراقبت سلامت نوجوانان و جوانان

7-      توانمند کردن دانش آموزان در زمینه مهارتهای زندگی

8-      بهبود وضعیت بهداشت محیط مدارس واجرای طرح مدارس مروج سلامت

شرح وظایف :
1-  معاینات غربالگری ( ارزیابی مقدماتی ) دانش آموزان
2-  معاینات پزشکی دانش آموزان
3-  تشکیل وتکمیل مستمر شناسنامه سلامت دانش آموز تا پایان تحصیلات متوسطه
4-  پی گیری بیماریهای واگیر و غیر واگیر در مدارس
5- نظارت بر بهداشت محیط مدارس
6- نظارت بر عرضه مواد غذایی در مدارس
7- نظارت بر طرح شیر مدارس
8- پی گیری انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان 16-14 ساله
9-  آموزش بهداشت به دانش آموزان و خانواده ها و کارکنان مدارس و با همکاری سایر واحدها ی کارشناسی
10- هماهنگی مستمر با سازمان آموزش و پرورش و ادارات تابعه
11 - تبلیغ و ترویج فرهنگ مشارکت در سلامت در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان
12- تدوین و اجرای پژوهشهای کاربردی در زمینه سلامت کودکان و نوجوانان
13- محاسبه و ارائه شاخصهای سلامت دانش آموزان شهرستان به تفکیک جنس ، شهر و روستا
14- گزارش دهی مستمر
15- تهیه و توزیع نشریات آموزشی
16- اجرای برنامه های پیشگیرانه وکاربردی درزمینه کاهش حوادث وعوارض ناشی ازآن درمدرسه وبین راه خانه ومدرسه
17- آموزش وبازآموزی کارکنان 
 

فعالیتها وبرنامه ها:

   

1-      برنامه ریزی ، هماهنگی ، اجرا، نظارت و پیگیری در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.

2-      تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی بین بخشی با ادارات آموزش و پرورش وارگانهای ذیربط.

3-      هماهنگی با مرکز بهداشت استان و اجرای طرح ها و بخشنامه های استانی

4-      تشکیل و بازنگری پرونده بهداشتی مدارس.

5-      بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه و رابطین بهداشت.

6-      جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی و مدارس تحت پوشش به تفکیک شهر و روستا.

7-      انجام معاینات غرباگری و پزشکی دانش آموزان در قالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار.

8-      ارائه برنامه های آموزشی به پرسنل و گروههای هدف (دانش آموزان ، مربیان، والدین ) در قالب کارگاهها، جلسات آموزشی ، سمینارها.

9-      نظارت بر واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی و دبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریها.

10-   نظارت بر شناسایی دانش آموزان بیمار و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تخصصی.

11-   نظارت بر بررسی، بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.

12-  نظارت بر بازدید محیط مدارس،  توزیع شیریارانه ای، تغذیه میان وعده دانش آموزان با همکاری و هماهنگی واحد بهداشت محیط وخانواده.

13- اجرای طرح ها وبرنامه ها شامل:طرح سنجش،اوقات فراغت، بیمار یابی پدیکلوز، شروع سال تحصیلی، هفته بهداشت روان ، بلوغ ، هفته سلامت، روز جهانی کودک، ایدز، دیابت، قلب، بهداشت محیط و...

14-  همکاری در جهت برگزاری نمایشگاهها، مسابقات دانش آموزی، مسابقات ورزشی به مناسبتهای مختلف.

15-  تهیه برنامه عملیاتی، تعیین شاخصهای بهداشت مدارس و تهیه نمودارها، تهیه خلاصه فعالیتها و عملکرد سالیانه بر اساس سال تحصیلی..