آشنایی با واحد

معرفی کارکنان واحد:

1 -خانم اعظم محمدیان -کارشناس بهداشت عمومی-  کارشناس مسئول برنامه کودکان و واحد بهداشت خانواده

2 - نیر کرمی - کارشناس مامایی- کارشناس مسئول برنامه مادران

3 - حمدیه روندی کارشناس بهداشت عمومی- کارشناس مسئول  برنامه بهداشت باروری و برنامه سالمندان

4 - سودابه زمانی- کارشناس مامامایی

             رسالت سازمانی:

ارتقاء سطح سلامت مادران ،کودکان، سالمندان، تغذیه ، زنان و ارتقای شاخصهای سلامت باروری