آمار و فناوری اطلاعات

 

گزارش عملکرد واحد بهداشت حرفه ای در شش ماهه اول سال 1392

 

ردیف

نام فعالیت یا شاخص

تعداد انجام گرفته

توضیحات

1

تعداد کارگاههای تحت پوشش

504 واحد

 

2

تعداد شاغلین تحت پوشش

1182 نفر

 

3

تعداد بازدید های انجام گرفته توسط                        بازرسان بهداشت حرفه ای

802 مورد

 

4

تعداد افراد(کارگران) آموزش دیده

540 نفر

 

5

تعداد پمفلتهای آموزشی توزیع شده

1500 مورد

 

6

تعداد سنجشها و ارزیابیهای انجام گرفته

(عوامل زیان آور و خطرات محیط کار)

16 مورد

 

7

تعداد معاینات انجام گرفته

      116 نفر

 

8

تعداد نمونه های میکروبی گرفته شده از منابع آب مصرفی کارگاههای تحت پوشش

52 نمونه

 

9

تعداد پایش ها و نظارتهای شهرستانی از مراکز و

خانه های بهداشت تحت پوشش

21 مورد

 

10

تعداد کشاورزان روستایی آموزش دیده

3200 نفر

 

11

توزیع پمفلت در بین کارگاههای تحت پوشش به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای(هشتم اردیبهشت ماه )

520 عدد

 

12

آموزش کارفرمایان و کارگران به مناسبت

 روز جهانی بهداشت حرفه ای

45 نفر