التور

-التور :

در تمام طول مدت سال توسط پرسنل آزمایشگاه این آزمایش صورت می گیرد که بیشترین آن در ماههای گرم سال می باشد.محیط کشت ترانسپورت توسط آزمایشگاه تهیه و به خانه های بهداشت تابعه فرستاده می شو د. از مراجعه کنندگان نمونه تهیه میشود و توسط همین محیط کشت به آزمایشگاه ارسال می گردد