دیابت

دیابت :

طرح غربالگری از افراد بالای 30 سال صورت می گیرد .

این افراد با در دست داشتن فرم معرفی نامه به آزمایشگاه مراجعه کرده و آزمایشFBSبر روی نمونه خون آنها که اشتا هستند صورت می گیرد.

 بعد از بررسی نتایجآزمایشها ,افرادی که میزان FBS انها از رنج نرمال بالاتر باشد,بعد از مدتی آزمایش HbA1c  را بر وی نمونه خون آنها انجام می گیرد