آشنایی با گروه

اعضای واحد:

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

الهه الماسی

 

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس مسئول سلامت جوانان ومدارس

 

08353724193

almasi@yahoo.com