فعالیت ها و برنامه های بهداشت حرفه ای

 خدمات بهداشت حرفه‌ای را می‌توان به چند دسته بصورت زیر طبقه‌بندینمود:
 
 الف) سالم سازی محیط کار در صنعت از طریق :
 1. تهیه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی
 2. تامین غذای سالم برای کارگران و کارکنان
 3. جمع آوری و دفع مواد زائد جامد و مایع
 4. کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان
 5. ایجاد تسهیلات بهداشتی کافی (مطابق آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت باستناد ماده 156 قانون کار )
 6. تامین نظافت عمومی محیط
  ب) شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آورشامل :
 1. عوامل فیزیکی، سرو صدا، نور ، تشعشعات، گرما، رطوبت و ....
 2. عوامل شیمیایی: گرد و غبار، دود، دود فلزی، گازها و بخارات، اسیدها و .....
 3. عوامل بیولوژیکی: میکروبها، ویروسها، قارچها و ....
 4. عوامل مکانیکی: ضربه، ارتعاش، فشار و ....
 5. عوامل ارگونومی : وضعیت نا منا سب بد ن در حین انجام کار،ابزار کار نامناسب
 ج) پیشگیری از حوادث ناشی از کار
 
 د)پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار (حرفه‌ای)ازطریق :
 الف- انجام معاینات قبل از استخدام
 هدف معاینات قبل از استخدام:
 1. تعیین قابلیت شخص برای کار مورد نظر
 2. حفظ صنعت و سلامت کارگران
 3. تعیین حدود سلامتی متقاضی و محدودیتهایی که در کار بعدی باید داشته باشد.
 4. تعیین ضایعات و نواقص قطبی و ثبت در پرونده
 5. تعیین بیماری مسری و درمان آنها
 6. تعیین فواصل معاینات بعدی
 7. تشکیل پرونده بهداشتی
 8. آشنایی با روحیات و اطلاعات بهداشتی کارگر  
 ب - انجام معاینات دوره ای
 هدف معاینات دوره‌ای:
 1. تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار
 2. توصیه جهت تغییر شغل و محدود نمودن کار افراد بیمار
 3. تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارگران
 4. ارزشیابی روشهای پیشگیری و ایمنی
 5. جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای واگیر 
 ج انجام معاینات اختصاصی
 1. برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور
 2. معاینات زنان و جوانان
 3. معاینات هنگام تغییر شغل
 4. معاینات هنگام برگشت به کار مجدد
 5. معاینات مدیران
 6. معاینات پزشکی در مقابل درخواست
 ه) نظارت بر تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار کارگاهها
 و) نظارت بر اجرای قوانین کار و استانداردهای بهداشتی
 ح) نظارت بر تامین و استفاده از وسایل حفاظت فردی
 ط) مراقبت ویژه در مورد بانوان کارگر و نوجوان
 ی) نظارت بر رعایت مسائل بهداشت روانی در محیط کار
 س) بازرسی مرتب از محیط کار و آموزش بهداشت حرفه‌ای به کارگران
 ر) تطابق شرایط کار با انسان) ارگونومی(
 
 ا ئم طرحهای عملیاتی سالیانه واحد بهداشت حرفه ای :
 
1 – طرح کنترل و حذف سروصدا در محیط کار
2 – طرح ساماندهی روشنایی در محیط کار
3 – طرح کنترل و حذف سیلیکوزیس
4 – طرح ارگونومی
5 – طرح بهداشت کشاورزی
6 – طرح کنترل و حذف عوامل زیان آور شیمیایی
7 – طرح بهسازی سیمای کارگاه
8 – طرح ماده 5 مدیریت پسماندها
9 – طرح تشدید بازدیدها
10- طرح معاینات دوره ای شاغلین تحت پوشش
11- طرح کنترل و نظارت بر آب مصرفی کارگاهها
12 – طرح کارگاههای کوچک